دانلود فایل های ارائه سخنرانی کارآفرینی اینترنت اشیاء در دانشگاه شریف

 در این بخش شما می توانید فایل ارائه مربوط به سخنرانی ها را دانلود کنید:

معرفی آزمایشگاه پژوهشی اینترنت اشیاء

پلتفرم اینترنت اشیاء

گروه شرکت‌های پارس‌آنلاین و اینترنت اشیاء

چگونگی دریافت گواهینامه برای دستگاه‌ها

تکنولوژی به کار رفته در شبکه ملی اینترنت اشیاء