پوشش بر اساس تقاضا

شرکت پارس نت بنا دارد تا تمامی مناطق شهری و غیر شهری کشور را در فازهای مختلف تحت پوشش تکنولوژی اینترنت اشیاء قرار دهد. در پاره ای از موارد امکان آن وجود دارد که منطقه‌ای (برای مثال مناطق آزاد و یا شهرک های صنعتی) نیازمند پوشش زیرساخت اینترنت اشیا باشد. این مورد ممکن است یا به دلیل فرا نرسیدن فاز پیاده سازی مرتبط و یا در موارد اندکی به دلیل فاصله از نقاط شهری و غیر شهری و در نتیجه عدم پوشش دهی در فازها باشد. در این موارد، اشخاص حقیقی و یا حقوقی میتوانند با ارسال درخواست پوشش دهی خود و همچنین کاربردی که میخواهند از آن استفاده کنند نسبت به ایجاد  پوشش اقدام نمایند. شرکت پارس نت با بررسی شرایط و امکان ایجاد پوشش با توجه به اولویت مبادرت به پیاده سازی زیرساخت ارتباطی اینترنت اشیا در آن منطقه خواهد کرد.