هزینه اشتراک سالیانه به شرح زیر می باشد:

کلیه قیمت ها بر حسب ریال می باشد.

Price Table
Package
Name
Platinum
Platinum
Gold
Gold
Silver
Silver
One
One
تعداد پیام ارسالی روزانه (Uplink)
تعداد پیام دریافتی روزانه (Downlink)
کمتر از ۱۰۰۰ ۲۷۵,۰۰۰ ۲۱۷,۸۰۰ ۱۷۴,۱۰۰ ۱۲۳,۰۰۰
۱۰۰۰ تا ۱۰,۰۰۰ ۲۷۰,۹۰۰ ۲۱۴,۵۰۰ ۱۷۱,۵۰۰ ۱۲۱,۱۰۰
۱۰,۰۰۰ تا ۲۵,۰۰۰ ۲۶۴,۷۰۰ ۲۰۹,۶۰۰ ۱۶۷,۶۰۰ ۱۱۸,۴۰۰
۲۵,۰۰۰ تا ۵۰,۰۰۰ ۲۵۵,۹۰۰ ۲۰۲,۷۰۰ ۱۶۲,۱۰۰ ۱۱۴,۵۰۰
۵۰,۰۰۰ تا ۱۰۰,۰۰۰ ۲۴۴,۲۰۰ ۱۹۳,۴۰۰ ۱۵۴,۶۰۰ ۱۰۹,۲۰۰
۱۰۰,۰۰۰ تا ۲۵۰,۰۰۰ ۲۲۹,۰۰۰ ۱۸۱,۴۰۰ ۱۴۵,۰۰۰ ۱۰۲,۴۰۰
۲۵۰,۰۰۰ تا ۵۰۰,۰۰۰ ۲۱۰,۶۰۰ ۱۶۶,۸۰۰ ۱۳۳,۴۰۰ ۹۴,۲۰۰
۵۰۰,۰۰۰ تا ۷۵۰,۰۰۰ ۱۸۹,۲۰۰ ۱۴۹,۸۰۰ ۱۱۹,۸۰۰ ۸۴,۶۰۰
۷۵۰,۰۰۰ تا ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱۶۵,۵۰۰ ۱۳۱,۱۰۰ ۱۰۴,۸۰۰ ۷۴,۰۰۰
بیش از ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴۰,۶۰۰ ۱۱۱,۴۰۰ ۸۹,۰۰۰ ۶۲,۹۰۰

توضیحات:

  •  50% مبالغ فوق به عنوان هزینه فعال سازی سرویس و 50% نیز به عنوان هزینه ایجاد سفارش جهت اشتراک سال اول به صورت جداگانه محاسبه می گردد.
  • حداقل زمان اشتراک یکسال می باشد.