معرفی اکوسیستم پارس نت

رمز بقا، وجود چرخه زیست کامل (اکو سیستم) است. هریک از اجزای این چرخه ضامن بقای جزء بعدی خود است. نقصان در هریک، نتایج فاجعه باری به همراه خواهد داشت که موجودیت و بقای پدیده زنده را به مخاطره می افکند. اینترنت اشیاء نیز موجودی ترکیبی و زنده است. ترکیب حلقه های متعدد وابسته به هم است که از آن پدیده ای زنده و بالنده میسازد لذا، پارس‌نت جهت نیل به اهداف خود، بزرگترین ماموریت خود را ایجاد، حقظ و رشد این اجزا و حلقه های تشکیل دهنده اکوسیستم اینترنت اشیاء قرار داده است.