نرخ سالانه هر اشتراک به شرح زیر می باشد:

 

 

 

کلیه قیمت ها بر حسب ریال می باشد.

Price Table
Package
Name
Platinum
Platinum
Gold
Gold
Silver
Silver
One
One
تعداد Uplink روزانه
تعداد Downlink روزانه
< ۱۰۰۰ ۲۷۵,۰۰۰ ۲۱۷,۸۰۰ ۱۷۴,۱۰۰ ۱۲۳,۰۰۰
≥ ۱۰۰۰ and < ۱۰ ۰۰۰ ۲۷۰,۹۰۰ ۲۱۴,۵۰۰ ۱۷۱,۵۰۰ ۱۲۱,۱۰۰
≥ ۱۰ ۰۰۰ and < ۲۵ ۰۰۰ ۲۶۴,۷۰۰ ۲۰۹,۶۰۰ ۱۶۷,۶۰۰ ۱۱۸,۴۰۰
≥ ۲۵ ۰۰۰ and < ۵۰ ۰۰۰ ۲۵۵,۹۰۰ ۲۰۲,۷۰۰ ۱۶۲,۱۰۰ ۱۱۴,۵۰۰
≥ ۵۰ ۰۰۰ and < ۱۰۰ ۰۰۰ ۲۴۴,۲۰۰ ۱۹۳,۴۰۰ ۱۵۴,۶۰۰ ۱۰۹,۲۰۰
≥ ۱۰۰ ۰۰۰ and < ۲۵۰ ۰۰۰ ۲۲۹,۰۰۰ ۱۸۱,۴۰۰ ۱۴۵,۰۰۰ ۱۰۲,۴۰۰
≥ ۲۵۰ ۰۰۰ and < ۵۰۰ ۰۰۰ ۲۱۰,۶۰۰ ۱۶۶,۸۰۰ ۱۳۳,۴۰۰ ۹۴,۲۰۰
≥ ۵۰۰ ۰۰۰ and < ۷۵۰ ۰۰۰ ۱۸۹,۲۰۰ ۱۴۹,۸۰۰ ۱۱۹,۸۰۰ ۸۴,۶۰۰
≥ ۷۵۰ ۰۰۰ and < ۱ ۰۰۰ ۰۰۰ ۱۶۵,۵۰۰ ۱۳۱,۱۰۰ ۱۰۴,۸۰۰ ۷۴,۰۰۰
≥ ۱ ۰۰۰ ۰۰۰ ۱۴۰,۶۰۰ ۱۱۱,۴۰۰ ۸۹,۰۰۰ ۶۲,۹۰۰