پوشش داخلی                 پوشش خارجی                مناطق در حال ایجاد پوشش