اینترنت اشیاء

با گسترش روزافزون دستگاه‌ها و هوشمندی هرچه بیشتر آنها، وجود بستری برای تبادل اطلاعات بین اشیاء، با یکدیگر و انتقال اطلاعات حاصل از تعامل آنها با محیط ضروری گردیده است. این بستر ارتباطی و تعاملی بین اشیاء و خدمات مرتبط با آن اینترنت اشیاء نامیده شده است. اینترنت اشیاء (IoT) با ورود به بخش‌های مختلف از جمله سلامت، مدیریت حمل ونقل، ساختمان، نفت و گاز، مدیریت انرژی، شهر هوشمند، کشاورزی و بسیاری از موارد دیگر خدمات بیشماری را ارائه می نماید.

طبق بررسی‌های صورت گرفته در حوزه اینترنت اشیاء، تعداد اشیاء متصل از 10 میلیارد در سال 2016 به بیش از 50 میلیارد دستگاه در سال 2020 افزایش خواهد یافت. این دستگاه‌ها شامل حسگرهای مختلف، کنتورهای هوشمند، موبایل، تبلت و بسیاری از دستگاه‌های هوشمند دیگر را شامل شود.